COVID-19 BADUR

W związku z udziałem w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne BADUR, ul. Piekarska 75, 41-949 Piekary Śląskie (zwane dalej imprezą turystyczną), oświadczam, co następuje – (podane numery paragrafów i punktów dotyczą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. Dz.U.2020.964)

 • W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego mam świadomość z panujących zagrożeń epidemicznych oraz faktu, że organizator imprezy turystycznej nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje podania przeze mnie nieprawdziwych informacji i nierespektowanie przeze mnie poniżej wskazanych zasad.
 • Nie występują u mnie infekcje oraz objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
 • W okresie 14 dni przez rozpoczęciem imprezy, nie zamieszkiwałam(-em) z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miałam(-em) kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
 • Jestem przygotowana(-y) do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne BADUR w Piekarach Śląskich, związanych z obowiązkiem używania maseczek, zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

W trakcie imprezy turystycznej ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do:

 • przy wsiadaniu do autokaru – stosowania środków do dezynfekcji rąk,
 • przy poruszaniu się:
  • pieszo – do zachowania tzw. dystansu społecznego, tzn. odległości co najmniej 2 m między osobami lub do zakrywania ust i nosa – zgodnie z § 18 ust.1 i ust. 4 (§ 17, ust. 1. pkt 1),
  • środkami publicznego transportu zbiorowego, pojazdami samochodowymi – do zakrywania ust i nosa – zgodnie z § 18 ust.1
 • podczas postojów na ew. posiłki np. na stacjach paliw, w lokalach gastronomicznych – do obowiązkowego zakrywania ust i nosa (zgodnie z § 18 ust.1), do czasu zajęcia przeze mnie miejsca, w którym będę spożywał posiłek lub napoje (§ 6, ust.5, pkt 1)
 • podczas zakupów dokonywanych w czasie uczestniczenia w imprezie turystycznej, do noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk (§ 7 ust.1)

 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Administratorem podanych dobrowolnie przeze mnie danych osobowych, jest Biuro turystyczne BADUR z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul Piekarska 75, który administruje nimi zgodnie ze znaną mi  Informacją dotycząca przetwarzania Danych Osobowych przekazanych do Biura Turystycznego BADUR, zawartego w dokumencie: „Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Zgadzam się, na przekazanie ich na ew. żądanie służb (m.in. sanitarnych, epidemiologicznych).

Oświadczenie niezbędne w uczestnictwie w naszych wycieczkach do pobrania tutaj.